Follow Us

พญ. กนกพร ตรีวัฒนาวงศ์

อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรคมะเร็งทางสูตินรีเวช
  อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรคมะเร็งทางสูตินรีเวช
  อาทิตย์
   
  จันทร์
   
  อังคาร
   
  พุธ
   
  พฤหัส
   
  ศุกร์
   
  เสาร์
   
  การรักษาและการบริการ
  • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  • โรคมะเร็งทางสูตินรีเวช
  • โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
  • โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  • โรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
  การศึกษา และผลงาน

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2562

  แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2556

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  2562