เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วย

Share
Responsibilities
  • ประเมินภาวะโรค/อาการนำของโรคเพื่อประกอบในการจัดสรรเตียงให้เหมาะสม
  • วางแผนการจัดสรรเตียงระหว่างวัน
  • ติดตามห้องว่างในระบบเป็นระยะเพื่อวางแผนการจัดสรรเตียงให้รวดเร็ว
Qualifications
  • จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี ด้านการบริการ หรือการเงิน
  • ทักษะด้านการสื่อสารที่ดีทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ชอบทำงานเป็นทีม และมีใจรักงานบริการ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน และ การเขียน

Published: 06 Jul 2023

Share