เจ้าหน้าที่บริหารหนี้

เจ้าหน้าที่บริหารหนี้

Share
Responsibilities
ตรวจสอบชุดใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบการวางบิลให้ถูกต้องเพื่อส่งวางบิลบริษัทประกัน และ บริษัทคู่สัญญา ให้ทันเวลา เรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ตัดหนี้ในระบบให้ถูกต้อง ตรวจสอบค่าใช้จ่ายค้างชำระพร้อมออกใบแจ้งหนี้เพื่อติดตามการชำระเงิน ตรวจสอบและควบคุมการนำส่งชุดใบแจ้งหนี้กับเจ้าหน้าที่ Messenger
Qualifications
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับบริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และรัฐบาล
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ Service minded
  • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Excel, Microsoft Office
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด และ เขียนได้ในระดับดี

Published: 06 Jul 2023

Share