นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist)

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist)

Share
Responsibilities

งานบริการการตรวจวิเคราะห์

 • ตรวจวิเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์งานด้าน Sperm Preparation, Sperm Freezing
 • บริการจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือ   จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องมือพร้อมใช้งาน
 • การจัดเตรียมเวชภัณฑ์   การจัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานในแต่ ละวัน
 • การควบคุมคุณภาพภายในและภายนอก
 • ตรวจสอบคุณภาพน้ำยาและ เครื่องมือ ตามหลักความรู้ด้านคุณภาพและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบความรู้ความสามารถจากองค์กรภายนอก

งานบริการการเก็บสิ่งส่งตรวจ

 • การเก็บสิ่งส่งตรวจตรวจสอบ Order และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจตามหลัก   วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

งานการให้คำปรึกษา

 • การให้คำปรึกษา - ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาเบื้องต้น
Qualifications
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ /วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
 • มีความกะตือรือร้นมีความเสียสละรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายและอดทนต่อความลำบากได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมได้สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้หรือทำงานล่วงเวลาได้
 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • ช่างสังเกตุและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจะมีค่าตอบแทนพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเลี้ยงตัวอ่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Published: 28 May 2023

Share