เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Officer)

เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Officer)

Share
Responsibilities
 • ช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งส่งตรวจต่างๆ
 • จัดการงานด้านธุรการ พิมพ์เอกสาร จัดการเอกสารเข้าออกและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เก็บรวบรวมสถิติและจัดเตรียมรายงานตัวชี้วัดต่างๆ
 • ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ
 • สื่อสาร รับโทรศัพท์ นัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 • ทุกเพศ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล และมีความรู้เรื่องศัพท์ทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Published: 18 Feb 2022

Share