ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด(OR)

ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด(OR)

Share
Responsibilities
 • กำกับดูแลการดำเนินงานการให้การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในทุกสาขาตามมาตรฐานการพยาบาล
 • บริหารจัดการกระบวนการ  บริหารอัตรากำลัง  บริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน เพื่อให้บริการสอดคล้อกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล ข้อกำหนดระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการติดตามอย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการทบทวนและนำนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อร้องเรียน และ แนวทางปฏิบัติงานมาใช้ในหน่วยงาน
 • ประสานงานกับ ทีมสหสาขาวชาชีพ และช่วยเหลือในการรวบรวมงานบริการมาใช้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการดูแลที่ต่อเนื่อง 
Qualifications
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 
 • ประสบการณ์ผู้ป่วยผ่าตัด อย่างน่้อย 5 ปีขึ้นไป และบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าใจงานบริการ
 • สามารกทำงานขึ้นเวร D/N ได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • กรณีมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
Benefits
 • ค่ารักษาพยาบาล IPD/OPD
 • ชุด Uniform
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หอพักพนักงาน

Published: 06 Jul 2023

Share