พยาบาลศูนย์จักษุ (Eye Care Center)

พยาบาลศูนย์จักษุ (Eye Care Center)

Share
Responsibilities
  • ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคทางตา ที่มารับบริการ ตามมาตรฐานการพยาบาล
  • ช่วยเหลือแพทย์ในการทัตถการและการตรว วินิจฉัยต่างๆโรคทางตาที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
Qualifications
  • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติดีต่องานบริการ
  • กรณีมีความสามารถด้านภาษาจะมีค่าตอบแทนพิเศษ

Published: 06 Jul 2023

Share