พยาบาลวิชาชีพ Nursery & NICU

พยาบาลวิชาชีพ Nursery & NICU

Share
Responsibilities
 • ให้บริการการพยาบาลดูแลทารกแรกเกิดปกติและทารกภาวะวิกฤติ ให้ปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน 
 • ประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
 • ให้การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
Qualifications
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าใจงานบริการ
 • สามารกทำงานขึ้นเวร D/N ได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • กรณีมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

Published: 06 Jul 2023

Share