พยาบาลวิชาชีพ OR

พยาบาลวิชาชีพ OR

Share
Responsibilities
 • ให้บริการการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดตามมาตรฐานการพยาบาล
 • ประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
 • ให้การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
Qualifications
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 
 • ประสบการณ์ผู้ป่วยผ่าตัด อย่างน่้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าใจงานบริการ
 • สามารกทำงานขึ้นเวร D/N ได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • กรณีมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
Benefits
 • ค่ารักษาพยาบาล IPD/OPD
 • ชุด Uniform
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หอพักพนักงาน

Published: 06 Jul 2023

Share