พยาบาลวิชาชีพเด็ก

พยาบาลวิชาชีพเด็ก

Share
Responsibilities
  • ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มเด็กอายุแรกเกิดถึง15 ปี ในด้านการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมมารดา
  • ประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
Qualifications
  • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติดีต่องานบริการ
  • กรณีมีความสามารถด้านภาษาจะมีค่าตอบแทนพิเศษ

Published: 06 Jul 2023

Share