นัดหมายแพทย์

*กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน หรือ ต้องการนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน กรุณาติดต่อ 02 023 3333