watermark
ร่วมงานกับเรา
สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่ Email: recruit@medparkhospital.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-0903070-72, 064-9690096
ตำแหน่งที่เปิดรับ
Link to ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น/พม่า)

ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น/พม่า)

3 ตำแหน่ง
Link to Talent Acquisition Specialist

Talent Acquisition Specialist

1 ตำแหน่ง
Link to Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive

1 ตำแหน่ง
Link to Digital Sales and Conversion Specialist

Digital Sales and Conversion Specialist

1 ตำแหน่ง
Link to Media Plan & Budget Allocation Specialist

Media Plan & Budget Allocation Specialist

1 ตำแหน่ง
Link to Infection Prevention and Control Manager

Infection Prevention and Control Manager

1 ตำแหน่ง
Link to Duty Manager

Duty Manager

1 ตำแหน่ง
Link to Campaign & Event Specialist

Campaign & Event Specialist

1 ตำแหน่ง
Link to พยาบาลประสานงาน บริหารงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

พยาบาลประสานงาน บริหารงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

1 ตำแหน่ง
Link to OPD/IPD Patient Finance Officer

OPD/IPD Patient Finance Officer

8 ตำแหน่ง
Link to เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าองค์กร

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าองค์กร

1 ตำแหน่ง
Link to ผู้จัดการงานรังสีรักษา

ผู้จัดการงานรังสีรักษา

1 ตำแหน่ง
Link to ผู้จัดการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผู้จัดการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

1 ตำแหน่ง
Link to เจ้าหน้าที่บริหารการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่บริหารการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

1 ตำแหน่ง
Link to Insurance Marketing Manager / Executive

Insurance Marketing Manager / Executive

1 ตำแหน่ง
Link to Expats & International Marketing Manager

Expats & International Marketing Manager

1 ตำแหน่ง
Link to Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย)

Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย)

1 ตำแหน่ง
Link to นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

4 ตำแหน่ง
Link to ผู้ช่วยพยาบาล OPD

ผู้ช่วยพยาบาล OPD

5 ตำแหน่ง
Link to International Marketing Officer / Supervisor (Chinese)

International Marketing Officer / Supervisor (Chinese)

1 ตำแหน่ง
Link to Pharmacist (เภสัชกร)

Pharmacist (เภสัชกร)

20 ตำแหน่ง
Link to เลขานุการหอผู้ป่วยใน(Ward Secretary)

เลขานุการหอผู้ป่วยใน(Ward Secretary)

10 ตำแหน่ง
Link to Cash Management Officer

Cash Management Officer

2 ตำแหน่ง
Link to เจ้าหน้าที่บริหารหนี้

เจ้าหน้าที่บริหารหนี้

2 ตำแหน่ง
Link to Price Estimation Officer

Price Estimation Officer

2 ตำแหน่ง
Link to Business & Customer Data Analysts

Business & Customer Data Analysts

3 ตำแหน่ง
Link to Content Lead & Copy Editor (English)

Content Lead & Copy Editor (English)

1 ตำแหน่ง
Link to พยาบาลวิชาชีพเด็ก

พยาบาลวิชาชีพเด็ก

1 ตำแหน่ง
Link to Experience Design Researcher

Experience Design Researcher

1 ตำแหน่ง
Link to เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วย

2 ตำแหน่ง
Link to Service Designer

Service Designer

1 ตำแหน่ง
Link to UX/UI Designer

UX/UI Designer

1 ตำแหน่ง
Link to ช่างทันตกรรม

ช่างทันตกรรม

1 ตำแหน่ง
Link to Strategic Marketing & Product Management Manager

Strategic Marketing & Product Management Manager

1 ตำแหน่ง
Link to Registration and Admission Officer

Registration and Admission Officer

4 ตำแหน่ง
Link to พยาบาลวิชาชีพ OR

พยาบาลวิชาชีพ OR

8 ตำแหน่ง
Link to ผู้ประสานงานการเงิน

ผู้ประสานงานการเงิน

1 ตำแหน่ง
Link to ผู้ช่วยพยาบาล IPD

ผู้ช่วยพยาบาล IPD

20 ตำแหน่ง
Link to SEO Content Writer

SEO Content Writer

1 ตำแหน่ง
Link to พยาบาลวิชาชีพ IPD

พยาบาลวิชาชีพ IPD

20 ตำแหน่ง
Link to Third Party Payor Services Officer(เจ้าหน้าที่หน่วยบริการคู่สัญญา)

Third Party Payor Services Officer(เจ้าหน้าที่หน่วยบริการคู่สัญญา)

2 ตำแหน่ง
Link to SEO Specialist

SEO Specialist

1 ตำแหน่ง
Link to ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยแพทย์ ประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยแพทย์ ประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก

5 ตำแหน่ง
Link to พยาบาลห้องคลอด (Labor and Delivery Room)

พยาบาลห้องคลอด (Labor and Delivery Room)

3 ตำแหน่ง
Link to First Impression Officer (เจ้าหน้าที่ความประทับใจแรกของผู้ป่วย)

First Impression Officer (เจ้าหน้าที่ความประทับใจแรกของผู้ป่วย)

3 ตำแหน่ง
Link to เลขานุการประจำคลินิก(Clinic Secretary)

เลขานุการประจำคลินิก(Clinic Secretary)

5 ตำแหน่ง
Link to Pharmacy Technician (ผู้ช่วยเภสัชกร)

Pharmacy Technician (ผู้ช่วยเภสัชกร)

10 ตำแหน่ง
Link to Front-end, Back-end, and API Developers

Front-end, Back-end, and API Developers

3 ตำแหน่ง
Link to เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Officer)

เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Officer)

2 ตำแหน่ง