Follow Us

โครงการ อาสาดูแลหัวใจหมอ Save Doctors' Heart

ครั้งแรกในประเทศไทยที่แพทย์จะเข้าร่วมอาสาดูแลหัวใจแพทย์ โดย โรงพยาบาลเมดพาร์ค ร่วมกับพันธมิตร เปิดโอกาสให้แพทย์ไทยทั่วประเทศสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคหัวใจ