ศูนย์อายุรกรรม

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3122

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม เป็นด่านแรกที่ต้องพบกับผู้ป่วย และดูแลโรคที่หลากหลาย โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงได้คัดสรรทีมอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในหลายด้าน สามารถทำงานประสานกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง และเลือกวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับสภาพผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างตรงจุด

ทีมแข็งแกร่ง

ทีมแพทย์ศูนย์อายุรกรรม แบ่งการทำงานเป็นสองส่วน  ส่วนแรก เป็นกลุ่มแรกที่พบกับผู้ป่วย ประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลายปี ทำหน้าที่ประเมินและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางได้ทันทีเมื่อจำเป็น  และส่วนที่สอง เป็นทีมสนับสนุน ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว และตรงเป้าหมาย เลือกใช้เทคโนโลยีช่วยวินิจฉัยโรค เช่น PET scan, CT scan ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการส่งต่อไปมาหลายแผนกให้เหลือน้อยที่สุด

ทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชา

แนวคิดหลักของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากที่สุด  โดยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละคนแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รักษาแค่อาการเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่จะพิจารณาโอกาสเกิดอาการหรือโรคเกี่ยวเนื่องในอนาคต เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ามาฉีดสีเพื่อวินิจฉัยสภาพของหัวใจและหลอดเลือด จะได้รับการดูแลในทุกด้านเพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะต้องกลับพบแพทย์ด้วยอาการเดิม หรือมาฉีดสีและรักษาอาการแบบเดิมซ้ำอีกในอนาคต เป็นต้น

ศูนย์อายุรกรรม ซึ่งเป็นส่วนแรกที่จะได้พบผู้ป่วย จึงมีแพทย์ผู้ชำนาญพิเศษในทุกด้าน เช่น โรคกระดูก โรคไต  โรคปอด  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  หัวใจ เป็นต้น  แพทย์แต่ละสาขา จะทำงานร่วมกันเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม เนื่องจากระบบและอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น ไต หัวใจ เบาหวาน ซึ่งเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหมด เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับบุคลากรในส่วนอื่น เช่น ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต แพทย์เฉพาะทางต้องทำงานร่วมกับพยาบาลอย่างใกล้ชิดในการดูแลผู้ป่วยระยะฟอกไต ทำงานกับนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารในการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคและสภาวะของตน หรือในการดูแลผู้สูงอายุ อาจต้องทำงานใกล้ชิดกับนักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดูแลและพึ่งพาตนเองได้ ช่วยให้ครอบครัวดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น

“เราให้ความสำคัญพิถีพิถันในการเลือกคน เป้าหมายที่เราวางเป็นเป้าหมายระยะยาว ผมไม่คาดหวังว่า เปิดรพ.วันแรก จะต้องมีหมอ 100 คน มายืนตรงนี้ ถ้ารพ.คุณมีหมอคุณภาพ คนไข้เขาก็มาหาคุณเขาก็บอกต่อๆกันไป  การสร้างทีม ต้องสร้างคน เราไม่ต้องการ เปิดมาวันแรก มี 30 หรือ 40 ศูนย์ แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ รพ. ชื่อเสียงไม่ใช่เพราะมี ศูนย์ทางการแพทย์มากกว่าคนอื่น ชื่อเสียงรพ. เราคือ เราทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ นี่คือต่างหากสำคัญที่คน เทคโนโลยีเป็นตัวที่สนับสนุน แต่การมีเทคโนโลยีก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้ไปถึงการวินิจฉัยได้ดีได้เร็วขึ้นสองอย่างต้องไปด้วยกัน”

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ

  นพ. เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ

  • เวชศาสตร์ป้องกัน
  • เวชศาสตร์ทางทะเล
  • อาชีวเวชศาสตร์
  เวชศาสตร์ป้องกัน, อาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ทางทะเล
 • Link to doctor
  พญ. ณิชา สมหล่อ

  พญ. ณิชา สมหล่อ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก
  Adult Gastroenterology (Nutrition), โภชนาการคลินิก, อายุรกรรมทั่วไป, โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน
 • Link to doctor
  พญ. ศิรญา ไชยะกุล

  พญ. ศิรญา ไชยะกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์

  รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคติดเชื้อทั่วไป, การติดเชื้อในเวชบำบัดวิกฤต, โรคติดเชื้อหลังปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก, โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อราลุกลามหรือไวรัส
 • Link to doctor
  นพ. กันต์ โอโกโนกิ

  นพ. กันต์ โอโกโนกิ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  เวชบำบัดวิกฤต, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
 • Link to doctor
  พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา

  พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  โรคเกาต์, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคแพ้ภูมิตัวเอง, โรคแพ้ภูมิตัวเอง, กล้ามเนื้ออักเสบ, โรคข้อเสื่อม
 • Link to doctor
  ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

  ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  Family Medicine, เวชศาสตร์ป้องกัน
 • Link to doctor
  นพ. เกษม สิริธนกุล

  นพ. เกษม สิริธนกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, หายใจลำบาก, ไอเรื้อรัง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคมะเร็งปอด, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคปอดบวม, คลินิกหยุดบุหรี่
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

  • อายุรศาสตร์
  • เวชพันธุศาสตร์
  เวชพันธุศาสตร์, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ปิยนุช ปิยสาธิต

  พญ. ปิยนุช ปิยสาธิต

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรกรรมทั่วไป, โรคต่อมไร้ท่อทั่วไป, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 • Link to doctor
  พญ. ธัญชนก จัตตารีส์

  พญ. ธัญชนก จัตตารีส์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  อายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  รศ.นพ. พอพล โรจนพันธุ์

  รศ.นพ. พอพล โรจนพันธุ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  อายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  นพ. วรการ วิไลชนม์

  นพ. วรการ วิไลชนม์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, เครื่องช่วยหายใจ, วัณโรค
 • Link to doctor
  พญ. ประภาพร พิมพ์พิไล

  พญ. ประภาพร พิมพ์พิไล

  • อายุรศาสตร์
  โรคเบาหวาน, อายุรกรรมทั่วไป, โรคความดันโลหิตสูง, โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน, โรคกระดูกพรุน
 • Link to doctor
  พญ. รัตตพร  วิชิตรัชนีกร

  พญ. รัตตพร วิชิตรัชนีกร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง

  พญ. ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง

  • จิตเวชศาสตร์
  • จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

  นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  โรคเกาต์, โรคกระดูกพรุน, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

  ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, วัคซีน, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สุขภาพนักเดินทาง การให้วัคซีน และประเมินสุขภาวะก่อนและหลังกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง, โรคติดเชื้อทางเขตร้อน
 • Link to doctor
  รศ.พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ

  รศ.พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ

  • จิตเวชศาสตร์
  • จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  นพ. กวิน ตังธนกานนท์

  นพ. กวิน ตังธนกานนท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  ไตวายเฉียบพลัน, โรคไตอักเสบ, การบําบัดทดแทนหน้าที่ไตโดยการฟอกเลือด, โรคความดันโลหิตสูง, นิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะ, การปลูกถ่ายไต, การกรองพลาสมา, การดูแลป้องกันไตเสื่อม, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ, โรคและความผิดปกติทางไต, โรคไตจากเบาหวาน, การฟอกเลือดทางหน้าท้อง, ความผิดปกติ แปรปรวนของสภาวะสารน้ำและเกลือแร่, ความผิดปกติของกระดูกจากโรคทางไต รวมทั้งกระดูกพรุน, โภชนบำบัดในโรคไต
 • Link to doctor
  นพ.  ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

  นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

  • จิตเวชศาสตร์
  จิตเวชศาสตร์
 • Link to doctor
  นพ. ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

  นพ. ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 • Link to doctor
  พญ. ภาวินี น้อยนารถ

  พญ. ภาวินี น้อยนารถ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  อายุรศาสตร์โรคเลือด, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ปฐมา จรรย์แสง ผ่องสุวรรณ

  พญ. ปฐมา จรรย์แสง ผ่องสุวรรณ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  ไทรอยด์ และมะเร็งไทรอยด์
 • Link to doctor
  นพ. พีระวงษ์ วีรารักษ์

  นพ. พีระวงษ์ วีรารักษ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

  พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  สุขภาพนักเดินทาง การให้วัคซีน และประเมินสุขภาวะก่อนและหลังกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, การติดเชื้อทางเดินอาหาร, โรคติดเชื้อทั่วไป และการให้วัคซีน, การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, การติดเชื้อในระบบประสาท , โรคหนอนพยาธิ, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง , โรคติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ, โรคติดเชื้อที่กระดูก, โรคติดเชื้อที่ข้อ, โรคติดเชื้อทางเขตร้อน, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล

  ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล

  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์
  การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม
 • Link to doctor
  ศ.นพ. รณชัย  คงสกนธ์

  ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์

  • จิตเวชศาสตร์
  • จิตเวชศาสตร์สิ่งเสพติด
  จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์สิ่งเสพติด
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ศ.นพ. ขจร ตีรณธนากุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  อายุรศาสตร์โรคไต, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

  ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, การจัดการโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีและการปฏิบัติตัว, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, การติดเชื้อในเวชบำบัดวิกฤต
 • Link to doctor
  นพ. สิร สุภาพ

  นพ. สิร สุภาพ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  การบำบัดทดแทนไต, การปลูกถ่ายไต, การกรองพลาสมา, การดูแลและชะลอความเสื่อมของไต, การบำบัดทดแทนไต
 • Link to doctor
  นพ. ณัฐภาคย์ ประทักษ์พิริยะ

  นพ. ณัฐภาคย์ ประทักษ์พิริยะ

  • อายุรศาสตร์
  อายุรกรรมทั่วไป