Follow Us

ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • รังสีวิทยา
 • อนุสาขา
 • รังสีวินิจฉัย
 • การถ่ายภาพทรวงอก
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • รังสีวิทยา
 • อนุสาขา
 • รังสีวินิจฉัย
 • การถ่ายภาพทรวงอก
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • การถ่ายภาพทรวงอก
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – Thoracic Radiology
  Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
  Boston, MA, สหรัฐอเมริกา

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – ภาพวินิจฉัยช่องท้อง
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency) – รังสีวินิจฉัย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
  ประเทศไทย
  2548

  วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย
  ประเทศไทย
  2542

  NIOSH
  Certified B Reader of International Labour Organization (IOL) (Recertified 2019)