Follow Us

ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขา
 • มะเร็งวิทยานรีเวช
 • นรีเวชวิทยา
 • สูตินรีเวชวิทยา มะเร็งวิทยานรีเวช
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  16.00-17.00
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขา
 • มะเร็งวิทยานรีเวช
 • นรีเวชวิทยา
 • สูตินรีเวชวิทยา มะเร็งวิทยานรีเวช
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  16.00-17.00
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  16.00-17.00
  การรักษาและการบริการ
  • สูตินรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  การศึกษา และผลงาน

  International Fellow in Gynecologic Oncology MD.
  Anderson Cancer Center Houston, Texas สหรัฐอเมริกา
  2549

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – มะเร็งนรีเวช
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2547

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency) – สูตินรีเวช
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2544

  แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2537

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร สาขามะเร็งนรีเวช
  ประเทศไทย
  2548

  วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  ประเทศไทย
  2535