Follow Us

พญ. เพชรพลอย ภูวคีรีวิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
 • โรคหลอดเลือดสมอง ฝังเข็ม
  อาทิตย์
  08.00-16.00
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-20.00
  พุธ
  08.00-12.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
 • โรคหลอดเลือดสมอง ฝังเข็ม
  อาทิตย์
  08.00-16.00
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-20.00
  พุธ
  08.00-12.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  08.00-16.00
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-20.00
  พุธ
  08.00-12.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • ฝังเข็ม
  • ฉีดยาและฝังเข็มลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา:
  – แพทย์ฝังเข็ม, กรมแพทย์ทหารบก, ประเทศไทย,
  2556
  แพทย์ประจำบ้าน:
  – เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2554
  ปริญญาบัตร:
  – แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
  2549  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร:
  – สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย,
  2554