Follow Us

นพ. ธีรกุล จิโรจน์มนตรี

อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • การฉายรังสีปรับความเข้ม การฉายรังสีปรับความเข้มแบบปริมาตรหมุนรอบตัวผู้ป่วย
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-16.00
  พุธ
  08.00-16.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  08.00-16.00
  เสาร์
  -
  อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • การฉายรังสีปรับความเข้ม การฉายรังสีปรับความเข้มแบบปริมาตรหมุนรอบตัวผู้ป่วย
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-16.00
  พุธ
  08.00-16.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  08.00-16.00
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-16.00
  พุธ
  08.00-16.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  08.00-16.00
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • การฉายรังสีปรับความเข้ม
  • การฉายรังสีปรับความเข้มแบบปริมาตรหมุนรอบตัวผู้ป่วย
  การศึกษา และผลงาน

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2556

  แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2552

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  ประเทศไทย
  2558