Follow Us

ทพญ. เทพิน บุญญะพานิชสกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • ทันตกรรม
 • อนุสาขา
 • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • ทันตกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด
  อาทิตย์
  09.00-17.00
  จันทร์
  09.00-17.00
  อังคาร
  09.00-20.00
  พุธ
  09.00-17.00
  พฤหัส
  09.00-17.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • ทันตกรรม
 • อนุสาขา
 • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • ทันตกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด
  อาทิตย์
  09.00-17.00
  จันทร์
  09.00-17.00
  อังคาร
  09.00-20.00
  พุธ
  09.00-17.00
  พฤหัส
  09.00-17.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  09.00-17.00
  จันทร์
  09.00-17.00
  อังคาร
  09.00-20.00
  พุธ
  09.00-17.00
  พฤหัส
  09.00-17.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด
  การศึกษา และผลงาน

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  2555

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมทั่วไป
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  2554

  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  2551

  ใบรับรอง

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  2555

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมทั่วไป
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  2554