Follow Us

นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • ประสาทวิทยา
 • อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  16.00-18.00
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • ประสาทวิทยา
 • อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  16.00-18.00
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  16.00-18.00
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  การศึกษา และผลงาน

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
  อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
  2552

  แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2546

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
  2558

  วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา
  ประเทศไทย
  2552