Follow Us

พญ. ฐิติพร จารุเธียร

อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • มะเร็งปอดและเนื้องอกบริเวณทรวงอก มะเร็งเต้านม
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • มะเร็งปอดและเนื้องอกบริเวณทรวงอก มะเร็งเต้านม
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • มะเร็งปอดและเนื้องอกบริเวณทรวงอก
  • มะเร็งเต้านม
  • การรักษาโรคมะเร็งแบบประคับประคอง
  การศึกษา และผลงาน

  แพทย์ประจำบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2562

  ประกาศนียบัตรชั้นสูง
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2562

  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2556

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  ประเทศไทย
  2562

  Observership Program
  ศูนย์การรักษาด้วย Carbon Ion, SAGA HIMAT, ญี่ปุ่น
  2562

  งานประชุมรังสีรักษา ESTRO 2019
  เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
  2562

  งานวิจัยและงานตีพิมพ์

  EP- 1339 Clinical Outcomes of Stereotactic Body Radiation Therapy Using Flattening Filter Free (FFF) in Early Non-Small Cell Lung Cancers and Metastatic Lung Cancers.

  Active monotherapy and combination therapy for extensively
  drug-resistant Pseudomonas aeruginosa pneumonia. International Journal of Antimicrobial Agents