Follow Us

พญ. อัญชลา บัวทรัพย์

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • รังสีวิทยา
 • อนุสาขา
 • รังสีวินิจฉัย
 • รังสีร่วมรักษาของลำตัว
 • รังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา
  อาทิตย์
  09.00-16.00
  only week (1,3,5)
  จันทร์
  -
  อังคาร
  09.00-16.00
  พุธ
  09.00-16.00
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  09.00-16.00
  เสาร์
  09.00-16.00
  only week (1,3,5)
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • รังสีวิทยา
 • อนุสาขา
 • รังสีวินิจฉัย
 • รังสีร่วมรักษาของลำตัว
 • รังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา
  อาทิตย์
  09.00-16.00
  only week (1,3,5)
  จันทร์
  -
  อังคาร
  09.00-16.00
  พุธ
  09.00-16.00
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  09.00-16.00
  เสาร์
  09.00-16.00
  only week (1,3,5)
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  09.00-16.00
  only week (1,3,5)
  จันทร์
  -
  อังคาร
  09.00-16.00
  พุธ
  09.00-16.00
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  09.00-16.00
  เสาร์
  09.00-16.00
  only week (1,3,5)
  การรักษาและการบริการ
  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีร่วมรักษา
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) รังสีร่วมรักษา
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2540

  แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2534

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย
  ประเทศไทย
  2538