Follow Us

ผศ.(พิเศษ) พญ. วรรณกรณ์ พฤกษากร

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • จักษุวิทยา
 • อนุสาขา
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • โรคทางจักษุวิทยาทั่วไป โรคของระบบต่อมน้ำตาและทางเดินน้ำตา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  08.30-10.30
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • จักษุวิทยา
 • อนุสาขา
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • โรคทางจักษุวิทยาทั่วไป โรคของระบบต่อมน้ำตาและทางเดินน้ำตา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  08.30-10.30
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  08.30-10.30
  การรักษาและการบริการ
  • โรคทางจักษุวิทยาทั่วไป
  • โรคของระบบต่อมน้ำตาและทางเดินน้ำตา
  • โรคของเปลือกตาต่างๆ
  • โรคของเบ้าตา
  • ภาวะไทรอยด์ทางตา
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2555

  แพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2554

  แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2548

  ใบรับรอง

  ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ประเทศไทย
  2555

  วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  สาขาจักษุวิทยา ประเทศไทย
  2554

  แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2548

   

  การอบรมทางการแพทย์

  Visitor in oculoplastic and reconstructive surgery unit,
  Samsung medical center, Seoul Korea
  2016

  Visiting scholar in oculoplastic and reconstructive surgery unit,
  UCSF, USA
  2016