Follow Us

นพ. ยงยุทธ คงธนารัตน์

อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • การฉายรังสีมะเร็งวิทยา การฉายรังสีปรับความเข้ม
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-16.00
  พุธ
  08.00-16.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  08.00-16.00
  เสาร์
  -
  อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • การฉายรังสีมะเร็งวิทยา การฉายรังสีปรับความเข้ม
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-16.00
  พุธ
  08.00-16.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  08.00-16.00
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-16.00
  พุธ
  08.00-16.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  08.00-16.00
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • การฉายรังสีมะเร็งวิทยา
  • การฉายรังสีปรับความเข้ม
  • การฉายรังสีปรับความเข้มแบบปริมาตรหมุนรอบตัวผู้ป่วย
  • รังสีศัลยกรรม
  การศึกษา และผลงาน

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
  โรงพยาบาลราชวิถี
  2522

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2520

  แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  2518

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  ประเทศไทย
  2522