Follow Us

ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การตรวจกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และการเลาะเนื้องอกผ่านกล้อง การส่องกล้องรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อนรวมทั้งการใส่ท่อระบายในระบบทางเดินอาหาร
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  16.30-20.00
  only week (1,3)
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การตรวจกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และการเลาะเนื้องอกผ่านกล้อง การส่องกล้องรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อนรวมทั้งการใส่ท่อระบายในระบบทางเดินอาหาร
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  16.30-20.00
  only week (1,3)
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  16.30-20.00
  only week (1,3)
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • การตรวจกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และการเลาะเนื้องอกผ่านกล้อง
  • การส่องกล้องรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อนรวมทั้งการใส่ท่อระบายในระบบทางเดินอาหาร
  • การรักษาโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา:
  – การส่องกล้องตรวจรักษาท่อน้ำดีและตับอ่อน (ERCP), Indiana University Indaianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา
  2543
  อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร, Louisiana State University Medical Center, New Orleans, LA, สหรัฐอเมริกา
  2542
  แพทย์ประจำบ้าน:
  – อายุรศาสตร์ทั่วไป PGY 2-3 Rush-Westlake Internal Medicine Residency Program Chicago, IL, สหรัฐอเมริกา
  2539
  – อายุรศาสตร์ทั่วไป PGY 1 Grant Hospital Chicago, IL, USA
  2537
  ปริญญาบัตร:
  – แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  2534

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร:
  – ประกาศนียบัตร Advanced Endoscopy and ERCP
  2543
  – อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร, สหรัฐอเมริกา
  2542
  – สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, สหรัฐอเมริกา
  2539
  – สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร, ประเทศไทย,
  2534
  – สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย,
  2534

  งานวิจัยและงานตีพิมพ์

  184 เรื่องในระบบ PubMed
  ตำรา 20 เล่มภาษาไทยและ 10 เล่มภาษาอังกฤษ