Follow Us

นพ. วิรุณ โทณะวณิก,พบ

อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก ความเชี่ยวชาญด้านการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก
  อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก ความเชี่ยวชาญด้านการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก
  Sun
   
  Mon
   
  Tue
   
  Wed
   
  Thu
   
  Fri
   
  Sat
   
  การรักษาและการบริการ
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก
  • ความเชี่ยวชาญด้านการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก
  การศึกษา และผลงาน

  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
  โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  2514

  ปริญญาบัตรจากการฝึกหัด ในทางรังสีรักษา
  มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
  2519

  อเมริกันบอร์ด ด้านรังสีรักษา
  2524

  สมาชิกของกลุ่มแพทย์รังสีรักษา
  มลรัฐเดลาแวร์ เป็นเวลา 41 ปี

  มีประสบการณ์ฝังแร่รังสีในผู้ป่วยมากกว่า 3,000 ราย

  ใบรับรอง

  ปริญญาบัตรจากการฝึกหัด ในทางรังสีรักษา
  มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
  2519

  อเมริกันบอร์ด ด้านรังสีรักษา
  2524

  งานวิจัยและงานตีพิมพ์

  สมาชิกของสถาบันมะเร็งและศูนย์วิจัย เฮเลน เอฟ แกรม ในมลรัฐเดลาแวร์

  ร่วมงานวิจัยหลายชิ้นเกี่ยวกับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ในสหรัฐอเมริกา