01 นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์ Med 1.jpg

ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

 • อายุรศาสตร์โรคปอด
 • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร: 13.00-18.00
 • พุธ: 08.00-13.00
 • พฤหัสบดี: 08.00-18.00
 • ศุกร์: 08.00-13.00
 • เสาร์: 08.00-18.00
 • อาทิตย์: 10.00-15.00

การรักษา และการบริการ

 • • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
 • • เวชบำบัดวิกฤต
 • • อายุรกรรมทั่วไป

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- European ESPEN Diploma in Clinical Nutrition and Metabolism,
2559
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2550
- สาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลภูมิพล, ประเทศไทย,
2547
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย,
2541

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย,
2554
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย,
2550
- สาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย,
2549
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย,
2547
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย,
2547