พญ. คนึงนิจ

รศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์

อนุสาขา

การรักษา และการบริการ

  • • Nuclear Medicine

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Pet-CT Imaging, Seoul National University Hospital, Korea,
2550
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย,
2539

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- เวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย,
2543