Chawalit Lertbutsayanukul.jpg

ศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา

อนุสาขา

การรักษา และการบริการ

 • • Intensity-Modulated Radiotherapy (IMRT)
 • • Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)
 • • Stereotactic Radiotherapy (SRT)
 • • Head Cancer
 • • Neck Cancer
 • • Breast Cancer
 • • โรคมะเร็งปอด
 • • Esophageal Cancer
 • • Gastroesophageal Cancer
 • • Pancreaticobiliary Cancer
 • • Soft Tissue Sarcoma
 • • Radiation Oncology

การศึกษา และผลงาน

หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานหลักสูตร ปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค
หลักสูตรร่วมคณะแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณาธิการ
วารสารสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขารังสีวิทยา 
2543

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539

ใบรับรอง

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสีรักษา
2545

งานวิจัยและงานตีพิมพ์

Concurrent Chemoradiation for head and neck cancer. Lertbutsayanukul C, Lertsanguansinchai P. Chula Med J 2002 Jan; 46(1): 11-17.

Basic concept of radiation therapy combined with chemotherapy. Lertbutsayanukul C, Lertsanguansinchai P. Chula Med J 2003 Aug ;47(8) :501-511

Radiochemotherapy in treatment of pancreatic cancer, evidenced based. Lertbutsayanukul C. Chula Med J 2004; 48: 171-188

Radiochemotherapy in lung cancer, evidenced based. Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K. Medical Time CME 2004 Apr; 3(59): 43-52

Role of radiochemotherapy in treatment of soft tissue sarcoma. Lertbutsayanukul C. Chula Med J 2005; 49(10):591-614

Intensity Modulated Radiation Therapy. Lertbutsayanukul C, Rojpornpradit P. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology 2005;11:13-29

Intensity modulated radiation therapy in breast cancer. Lertbutsayanukul C. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology 2006;12:85-107

Neoadjuvant chemoradiation followed by surgery for treatment of esophageal cancer. Lertbutsayanukul C. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology 2008; 14:61-74

IMRT of head and neck cancer. Lertbutsayanukul C. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology 2008;14:75-116

บทบาทของการฉายรังสีในมะเร็งเต้านมระยะต้น
รศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกู บรรณาธิการ ในมะเร็งวิวัฒน์ 2562
รองศาตราจารย์ นายแพทย์ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ISBN : 978-616-93058-1-1

มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ISBN: 978-616-445-885-7
พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รังสีรักษาร่วมสมัย บรรณาธิการ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ISBN 978-616-728740-9 พิมพ์ครั้งที่ 1

รู้จัก รู้เรื่อง รู้รักษา โรคมะเร็ง จักรพงษ์ จักกาบาตร์ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล, อนุสสรา ประยงค์รัตน์, ชนม์นิภา นันทวิทยา, ดนิตา กานต์นฤนิมิต:บรรณาธิการ
ISBN : 9786167829623
ปีพิมพ์ : 3 / 2559

มะเร็งเต้านม พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, ศิรชัย จินดารักษ์, ชวลิต เลิศบุษยานุกูล , วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ISBN 978615290401

100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษามะเร็งเต้านม ชนม์นิภา นันทวิทยา, ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ISBN 978616812363

รู้จัก รู้เรื่อง รู้รักษา โรคมะเร็ง เป็นมะเร็ง (หรือไม่เป็นมะเร็ง) ก็ต้องอ่าน จักรพงษ์ จักกาบาตร์ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล:บรรณาธิการ ISBN 9786167287348