Doctor

รศ.พญ. นภา ปริญญานิติกูล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 3 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา Postdoctoral Fellowship training in Breast Medical Oncology
MD Anderson Cancer Center, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 2557

ศึกษาหลังปริญญา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2552

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2550

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2544

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประเทศไทย 2552

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ ประเทศไทย 2550