53 Siriorn Watcharananan.jpg

รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 08.30-16.30
  • พุธ: 12.00-20.00
  • อาทิตย์: 08.30-12.30

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ
  • • โรคติดเชื้อทั่วไป
  • • การติดเชื้อในเวชบำบัดวิกฤต
  • • โรคติดเชื้อหลังปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
  • • โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อราลุกลามหรือไวรัส

การศึกษา และผลงาน

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Chief Fellow) - สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH, สหรัฐอเมริกา
2548

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) - จุลลชีววิทยา ทางคลินิก
The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH, สหรัฐอเมริกา
2548

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious Disease)
The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH, สหรัฐอเมริกา
2547

แพทย์ประจำบ้าน (Residency) - อายุรศาสตร์
University of Illinois at Chicago/Advocate Christ Medical Center, Oaklawn, IL, สหรัฐอเมริกา
2545

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2541

ใบรับรอง

อนุมัติบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ประเทศไทย
2549

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์
ประเทศไทย
2549

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สหรัฐอเมริกา
2548

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
สหรัฐอเมริกา
2541