01 รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์1

รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 09.00-12.00
  • อาทิตย์: 09.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Reproductive Endocrinology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellow in Reproductive Endocrinology and Infertility, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, ประเทศออสเตรีย,
2536
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2532
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2528

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย,
2548
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย,
2545
- สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2534