02 รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ.jpg

รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-20.00

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Gynecologic Oncology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา,
2539
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2528

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2548
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2535