Dr. Chatchai.png

ผศ.นพ. ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-20.00

การรักษา และการบริการ

  • • General Surgery
  • • การปลูกถ่ายไต

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Multi-abdominal organ Transplantation, Department of Surgery, University of Minnesota, Minnesota, สหรัฐอเมริกา,
2555
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2548
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2542

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2548