Dr. Indra.jpg

ผศ.ทพญ. อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ทันตกรรมการรักษารากฟัน

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 09.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมทั่วไป
  • • ทันตกรรมรักษารากฟัน

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ทันตกรรมรักษารากฟัน, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2550
ปริญญาบัตร:
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย,
2545

ใบรับรอง

อนุมัติบัตร:
- สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน, ประเทศไทย,
2557