Dr. Kamol.jpg

ผศ.นพ. กมล ภานุมาตรัศมี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Urological Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Robotic and Laparoscopic Urologic Surgery, Glickman Urological and Kidney Institute, Cleveland clinic, Cleveland, Ohio, สหรัฐอเมริกา,
2555
- Laparoscopic Urological Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2552
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2544

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ, ประเทศไทย,
2551