Dr.narissaporn Dds.jpg

ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: Appointment Only

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมทั่วไป
  • • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า