01 นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล.jpg

นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • การบีบขับปัสสาวะผิดปกติ
  • • Laparoscopic Urologic Surgery

การศึกษา และผลงาน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
2551

Research Fellowship at Department of Urology
Faculty of Medicine, Osaka University ญี่ปุ่น
2546

แพทย์ประจำบ้าน (Residency) ศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533

ใบรับรอง

Certificate of Research Fellowships of Osaka University
ญี่ปุ่น
2546

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
ประเทศไทย
2541

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
ประเทศไทย
2538