Dr. Chayanis.jpg

พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 16.00-19.00

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Reproductive Endocrinology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, แพทยสภา, ประเทศไทย,
2563
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2557
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2555
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2549

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย,
2557
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2555