01 นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี (ยังไม่ได้ Show Web)

นพ. โชติตะวันณ ตนาวลี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • Arthroplasty

การศึกษา และผลงาน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
 - แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2554
การศึกษาหลังปริญญา:
 - Residency Training, ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย,
2561
 - Clinical Fellowship, Arthroplasty and Metabolic, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย,
2563

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
 - สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย,
2561