01 นพ.จตุพล คงถาวรสกุล.jpg

นพ. จตุพล คงถาวรสกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 19.00-20.00
  • ศุกร์: 19.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • Arthroplasty

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Ph.D clinical epidermiology and biostatistic, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2558
- Clinical Fellowship, Hip & knee, โรงพยาบาลตำรวจ, ประเทศไทย,
2552
แพทย์ประจำบ้าน:
 - สาขาออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2546

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย
2551