Dr. Jirayos Jin.jpg

ผศ.นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

 • เวชศาสตร์การนอนหลับ
 • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • อายุรศาสตร์โรคปอด

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์: 14.00-20.00
 • อังคาร: 14.00-20.00
 • พุธ: 08.00-17.00
 • ศุกร์: 14.00-20.00
 • เสาร์: 08.00-17.00
 • อาทิตย์: 08.00-13.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • เวชศาสตร์การนอนหลับ
 • • อายุรศาสตร์โรคปอด
 • • อายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • • อายุรกรรมทั่วไป

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาเวชศาสตร์การนอนหลับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2552

ศึกษาหลังปริญญา สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,
มหาวิทยาลัยฟลอริดา GRECC เกนส์วิลล์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2542

ศึกษาหลังปริญญา สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
โรงพยาบาลเมาท์ไซนายแอทควีนส์ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 2541

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์บรองซ์เลบานอน, นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 2539

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2534

ใบรับรอง

 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การนอนหลับ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2552
 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2542
 • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2541
 • วุฒิบัตร  สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศสหรัฐอเมริกา 2539