พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ประสาทวิทยา

อนุสาขา

  • ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 16.00-19.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2561
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย,
2559
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย,
2555

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
 - สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,
2561
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย,
2559