01 พญ.กมลมาศ เลาหวิริยะกมล.jpg

พญ. กมลมาศ เลาหวิริยะกมล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวินิจฉัย
  • • Diagnostic Neuroimaging

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2548
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย,
2542

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, ประเทศไทย,
2551
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย,
2548