Doctor

นพ. กันต์ โอโกโนกิ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

การรักษา และการบริการ

  • • เวชบำบัดวิกฤต
  • • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) - เวชบำบัดวิกฤต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) - อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2559

แพทย์ประจำบ้าน (Residency) - อายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557 

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553

ใบรับรอง

วุฒิบัตร อนุสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ประเทศไทย
2560 

วุฒิบัตร อนุสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ
ประเทศไทย
2559

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
ประเทศไทย
2557