.กาญจนา 1.jpg

พญ. กาญจนา บุญชู

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 13.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ตจศัลยศาสตร์
  • • ตจวิทยา โรคผิวหนัง
  • • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Professional Certificate of Dermoscopy by HealthCert education,
2562
- Certificate in Aesthetic Medicine from American Academy of Aesthetic Medicine,
2561
- The training course in Cosmetic dermatology at โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย,
2559
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาตจศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2563
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2558