.กฤษฎา 1.jpg

นพ. กฤษฎา โกวิทวิบูล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 13.00-17.00 only week (2,4)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • Facial Plastic and Reconstructive Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- อนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2555
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2550
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2542

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, ประเทศไทย,
2555
- สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2550