Dr. Lanchasak.jpg

นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จิตเวชศาสตร์

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 17.30-20.00

การรักษา และการบริการ

  • • จิตเวชศาสตร์

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellowship, สาขาพันธุกรรมและสารเสพติด, Department of Psychiatry, School of Medicine, Yale University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็ม, หลักสูตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข, ประเทศไทย,
2551
- ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการทำจิตบำบัด CBT (Cognitive Behavioral Therapy) สาหรับโรคซึมเศร้าในโครงการวิจัยเชิงบูรณาการในการดูแลภาวะซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ประเทศไทย,
2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- จิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2549
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2546

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย,
2549