พญ. นลินา ออประยูร

พญ. นลินา ออประยูร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2561

แพทย์ประจำบ้าน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2559

แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2555

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประเทศไทย 2561
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประเทศไทย 2559