Dr. Nantawan.jpg

ทพญ. นันทวรรณ์ กลการประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 10.00-17.00
  • อังคาร: 13.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมทั่วไป
  • • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
-  ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, An Integrated Approach to Aesthetics & Function, New York University College of Dentistry, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2559
ปริญญาบัตร:
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
2556